Arte

Mostra di Pittura (aprile 2010)

Piazza Milano in paese